foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

                                                                             ตราประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

                    โรงเรียนแจ้งวิทยาได้กำหนดให้มีตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรมีช่อชัยพฤกษ์เป็นฐานรองรับ 

                    มีชื่อโรงเรียนอยู่ที่วงล้อธรรมจักรเบื้องบนมีพุทธภาษิตประจำโรงเรียนอยู่ที่วงล้อของธรรมจักรเบื้องล่างและมีชื่อ  

                    อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  อยู่ภายใต้วงกลมด้านล่าง

 

                    ช่อชัยพฤกษ์             หมายถึง         พลังแห่งคุณธรรมและสามัคคีธรรม

                   วงล้อธรรมจักร          หมายถึง          การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานำมา

                                                                         พัฒนาชีวิตให้มีความเจริญงอกงาม

                   อักษรย่อ  “จ.ว.”       หมายถึง           โรงเรียนแจ้งวิทยา

                                                                          อักษรย่อของโรงเรียน  จ.ว.  ปักด้วยไหมสีแดงเลือดนก

                   สีประจำโรงเรียน

                   สีขาว – สีน้ำเงิน

                      สีขาว                      หมายถึง           ความบริสุทธิ์

                      สีน้ำเงิน                   หมายถึง           ความเจริญงอกงาม

                      ขาว – น้ำเงิน           หมายถึง            นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนอ่อนโยนมี                                   

                                                                            ใจสะอาดบริสุทธิ์และมีความเจริญงอกงาม

                 ปรัชญาโรงเรียน

                  อตฺตนา  โจทยตฺตาน

                  “ จงเตือนตนด้วยตนเอง ”

                  ความหมายของปรัชญา “อตฺตนา โจทยตฺตาน “  จงเตือนตนด้วยตนเอง  ”

                  การเตือนตน  คือ การพร่ำสอนตนให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเพื่อเตือนตนให้รู้ว่า อะไรถูกอะไรผิด

                  อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ  และพยายามสอดส่องดูโทษความผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ  

                  คำขวัญ

                  โรงเรียนแจ้งวิทยาได้กำหนดคำขวัญไว้ดังนี้

                  “ศึกษาดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน”

                   ศึกษาดี          หมายถึง         มุ่งจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีความรู้

                   มีวินัย            หมายถึง         การจัดการเรียนการสอน  ฝึกฝนอบรม    ให้เยาวชนมี

                                                             ระเบียบวินัยในตนเองและระเบียบวินัยทางสังคม

                 ใฝ่คุณธรรม     หมายถึง         การจัดการเรียนการสอน  ฝึกฝนอบรมให้เยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี

                 สัมพันธ์ชุมชน  หมายถึง         การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

                 อัตลักษณ์ของโรงเรียนแจ้งวิทยา

                  “ สวดมนต์ได้  ไหว้สวย ”

                เอกลักษณ์ของโรงเรียนแจ้งวิทยา

               “ ดำเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธ  วิถีธรรม  วิถีไทย ”