foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

ครูช่วงชั้นปฐมวัย

 ครูช่วงชั้นปฐมวัย  ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
   

 

นางสาโรจน์   จันทรพล

 

 

หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย

   

 

นางสาวเพ็ญพิชชา คงประพันธ์

 

 

 

หัวหน้าวิชาการ

   

 

นางสาวนิโรบล   อุปถัมวารี

 

 

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1

 

 

นางชัชรีย์    เข็มจรัส

 

 

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2

 

 

นางศิริวรรณ       บุญรอดหัว

 

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3

 

 

 ครูช่วงชั้นปฐมวัยปีที่ 1

 

นางชนิดา           บริรักษ์

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1

นางอุบล ยูงทอง

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่1/1

นางสาวภัทรกา    คำระหงษ์

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2

นางกนิษฐา         คงทอง

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3

นางสาวพัชรี     คชเสนีย์

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3

นางสาวสุธิดา      นิ่มมา

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4

นางสาวนิจกานต์  นิ่มมา

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4

นางชื่นกลิ่น         เวชโช

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5

นางสาวนิโรบล   อุปถัมภ์วารี

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5

นางบุบผา    อินทรชิต

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6

นางสาวเด่นตา  ชัยเพชร

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6

 

ครูช่วงชั้นปฐมวัยปีที่ 5

 

นางสาวเพ็ญพิชชา         คงประพันธ์

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1

 

นางอัญชนา        วัฒนธรรม

 

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2

 

 

นางสุชญา   หัสไทรทอง

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3

 

นางสาวพิมพ์ประไพ  ธรรมชาติ

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4

 

นางชัชรีย์            เข็มจรัส

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5

 

นางอุไร    แก้วภราดัย

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6

 

นางหรรษา         นิลละออง

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7

 

 ครูช่วงชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

 

นางนาตยา  สอาดจันทร์

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1

 

นางรัตนา           เรืองเวช

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2

 

นางสาวนาถตญา  ประดับจันทร์

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3

 

นางกัญญา         คล้ายมณี

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4

 

นางศิริวรรณ       บุญรอด

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5

 

นางบุณสิตา        สันติภาณุมาศ

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6

 

นางสาวอรอุมา    ฟองเจริญ

 

 

ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7

 

นายไชยรัตน์        นครังอัฐิ

 

 

ครูพิเศษ ดนตรี

 

พระนารินทร์       พิมลี

 

ครูสอนพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

 

พระพิศาลสิกขกิจ

 

 

เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

 

นายสมพงษ์  ช่วยเนียม

 

 

 

ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

นายธริศร  เทียบปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

 

นางมารศรี  ช่วยเนียม
   

   

 

 

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา

   

 

 

นางสาวผาณิต  ประพัฒน์

 

 

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

พระครูสังฆรักษ์ญาณกร  ญาณกโร

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

 

 

นายเจริญ  จันเนียม

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

 

 

นายอรชุน  ลิ่มเสรีตระกูล

 

 

กรรมการบริหารโรงเรียน

ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน

 

 

นายนิคม  ยอดมณี

 

 

 

กรรมการบริหารโรงเรียน

ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน

 

 

นางวันดี  ปานนาค

 

 

 

กรรมการบริหารโรงเรียน

ที่ปรึกษาประจำโรงเรียน

 

 

ด.ต.สมพร   ชีวพันธ์

 

 

กรรมการบริหารโรงเรียน

 

 

พระครูวาทีธรรมวิภัช

 

 

กรรมการบริหารโรงเรียน