foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

 ช่วงชั้นที่ 1 

ครูช่วงชั้นที่ 1 ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

นายชัยเกียรติ  รุจิโกไศย

 

หัวหน้าช่วงชั้น 1

นางาริน   ไชยพูล

 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกีรภัคร         บุญญามณี

 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางขวัญฤทัย      นะมาเส

 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภาภรณ์    รักษาพันธุ์ครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัลยา      แสงแก้วครู

ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงอมร        โปตะวัฒน์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายจีรศักดิ์         เรืองสวัสดิ์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววันวิสา    รัตนะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางชลลดา         ช่างแก้

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวาริน            ไชยพูล

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางฐิติรัตน์    ไชยานุวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรัตนา      บิลหยา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสิรินาฎ  หาญณรงค์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวณัฏฐรี     รัตนคันทรง

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสุกัญญา          คงหนู

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

 

ครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางกีรภัคร         บุญญามณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวีณา     ฉายรุ้ง

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/2

 

 นางสุทธิชา         แก้วมณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอาภรณ์      ช่างสาน

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนงลักษณ์      เอกจิตต์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางเสาวภา         รุ่งเรือง

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

 

ครูประถมศึกษาปีที่3

นางสาวเสริมสุข ฟองประพันธ์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปริศนา           โอทอง

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจุฑามาศ มาตรี

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภูษิต       เสน่หา

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางกชนิภา         ศรีสลับ

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนิชรา            รักประยูร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางปิยะนุช         วรสีหะ

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางขวัญฤทัย      นะมาเส

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

พระปลัดปิยศักดิ์  ปิยสกฺโก

 

ครูพิเศษ