foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

 ครูช่วงชั้นที่ 2 

  ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
   

นายสุทัศน์          เพ็ชรสังข์

 

 

หัวหน้าช่วงชั้น

   

นางสาวสุนิสา       อนันตกุล

 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   

นางอุบลรัตน์       กปิลกาญจน์

 

 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นางอำพร           หลีหมัด

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

 

 

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ว่าที่ ร.ต.หญิง พงศ์ทิพย์  สอนคง

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุนิสา       อนันตกุล

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

   

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดวงตา    พูลวัสดิ์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวกรกนก    จิตรบรรจง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

 

 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวลดาวัลย์  สุวรรโณ

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิไลรัตน์      นะวะกะ

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายศักรภพน์      วงศ์สีแก้ว

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเอกชัย         สุขขี

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
     

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

   

นายธีระพล         คุปกุลกานท์

 

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

 

 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

นางอุบลรัตน์       กปิลกาญจน์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวิตรี           เพชรรัตน์

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอุษา             ปิ่นแก้ว

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุพัตรา       เสนเนียม

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

   

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

พระครูวินัยธรสุฑากรณ์    ปสนฺโน

 

ครูพิเศษ