foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

 ครูช่วงชั้นที่ 3

ครูช่วงชั้นที่ 3   ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง
   

นางอรทัย           โคพิชัย

 

 

หัวหน้าช่วงชั้น

   

นางชญานี          อินทร์จันทร์

 

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

นางบุปผาพรรณ  ดวงสุวรรณ

 

 

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

นายสุนทร          อับดุลลี

 

 หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ครูมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

นายวิรัตน์      พรหมสมบัติ

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางชญานี          อินทร์จันทร์

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนิรันดร์         ไพโรจน์

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิรัติ             หนูแก้ว

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายจินดา           ทองรักษ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายธนาบดี         เพชรจันทร์

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสวัสดิ์         เจียะคง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุรีย์พร    อารมณ์เย็น

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

 

 

 ครูมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววศินา      จันทร์บัณดิษฐ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

   

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเสาวลักษณ์  มีแก้ว

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุปผาพรรณ  ดวงสุวรรณ

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายสมชัย           ชนะวรรโณ

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายไพฑูรย์         พรหมสถิตย์

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

 

ครูมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 

 

 

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสายพิศ   นุ่นศรี

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวัฒนา          รัตนะ

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางวรางค์        บุญช่วย

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

 

นางกนกวรรณ         บุญราช

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายวิชาญ        แกล้วทนงค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายสุนทร          อับดุลลี

 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสาวิตรี      ประวัติ

 

ครูพิเศษ

นางณภัทร          คงแก้วเคลื่อน

ครูแนะแนว

 

นายกรีฑา  เพชรวงษ์

 ครูพิเศษ