foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

นางพีรดา ชูผล

 

1.1    จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์

ฝ่ายบริหารบุคคล

นายธนวัฒน์ สังราชกิจ

1.2 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

นางพีรดา ชูผล

รวม

 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางณัฏฐรี รัตนคันทรง

3.1 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแจ้งวิทยา

นางวีณา ฉายรุ้ง

3.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

นางดวงอมร

โปตะวัฒน์

3.3 กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนแจ้งวิทยา

นางณัฏฐรี

รัตนคันทรง

รวม

 

3. โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3.

โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางอำพร หลีหมัด

4.1  กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางวันดี บัวกิ่ง

4.2  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางเสาวภา  รุ่งเรือง

4.3  กิจกรรมบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

นางอัญชนา  วัฒนธรรม

รวม

 

จำนวนโครงการ  3  โครงการ      จำนวนกิจกรรม 8 กิจกรรม