foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                     บริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ                บริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                    2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพีรดา  ชูผล

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานวางแผน สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนฯ

หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้                                          ในฝ่ายบริหารงานบุคคลและสนับสนุนงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน                                        และการใช้ข้อมูลร่วมกัน การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทำให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงาน                                                            ข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ                                                                                                     และมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

          2. เพื่อให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 96

          2. บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยามีความพึงพอใจในการรับข้อมูลของงานสารสนเทศในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.1  1. จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่าย บริหารบุคคล

คณะครูในฝ่าย

8 พ.ค.60 –

23 ก.พ.61

20,000

นายธนวัฒน์ สังราชกิจ

2. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

คณะครูในฝ่าย

8 พ.ค.60 –

23 ก.พ.61

2,250

นางพีรดา ชูผล

ระยะเวลาดำเนินการ     8 พฤษภาคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณ                  22,250   บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. บริษัท ห้าง ร้าน ภายนอก

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในฝ่าย                         บริหารงานบุคคล

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในฝ่าย                         บริหารงานบุคคล

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

การประเมินผล
           แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ฝ่ายบริหารงาน มีวัสดุ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

( นางพีรดา  ชูผล )

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

( นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                             (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                          ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ