foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหารบุคคล

แผนงานฝ่าย             บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ              นายธนวัฒน์  สังราชกิจ  

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้                                                          ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         บุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล ร้อยละ 91 มีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมคณะกรรมการเสนอรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

3. พิจารณาความจำเป็นในการจัดซื้อ-จัดซ่อมเพื่อขออนุมัติ

4. ติดต่อบริษัท-ห้างร้านเพื่อดำเนินการ

8 พ.ค.60 –

20 ก.พ.61

นายธนวัฒน์

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. จัดซื้อ-จัดซ่อม

 

8 พ.ค.60 –

20 ก.พ.61

นายธนวัฒน์

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินความพึงพอใจ

8 พ.ค.60 –

20 ก.พ.61

นายธนวัฒน์

 

4. ขั้นสรุป          (action)

1. รายงานผลการจัดซื้อ-จัดซ่อม ฝ่าย

8 พ.ค.60 –

20 ก.พ.61

นายธนวัฒน์

 

 

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   20,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

วัสดุ-อุปกรณ์

-

-

 

20,000

รวม  ( สองหมื่นบาทถ้วน )

20,000

           

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          การบริหารงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายของโรงเรียน

 

 

 

 

  (นายธนวัฒน์  สังราชกิจ)           (นางพีรดา  ชูผล)                (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

     เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล