foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางพีรดา  ชูผล  

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  • การวางแผนและการจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารงานบุคคล

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 90 ของฝ่ายบริหารงานบุคคลมีความพึงพอใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศฝ่าย

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. ประชุมกลุ่มงานสารสนเทศ

2. เขียนกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

3. จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

5 เม.ย. 60

5 เม.ย. 60

8 พ.ค. 60

นางพีรดา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. พัฒนาระบบสารสนเทศของครูและบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน

8 พ.ค. 60 –

23 ก.พ. 61

นางพีรดา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลกิจกรรม

 

20 ก.พ. 61

 

นางพีรดา

4. ขั้นสรุป (action)

1. สรุปรายงานผลกิจกรรม

23 ก.พ. 61

นางพีรดา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   2,250  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

กระดาษ A4

2

600

 

1,200

2.

ตู้ 3 ชั้น วางเอกสาร

1

350

 

350

3.

แฟ้มสันหนา

5

80

 

400

4.

ค่าจัดทำเล่มรายงาน

     

300

รวม  (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2,250

             

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ฝ่ายบริหารหารงานบุคคลมีข้อมูลงานสารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

          (นางพีรดา  ชูผล)               (นางพีรดา  ชูผล)                (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

        เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล