foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                      บริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ                  ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2      การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                     2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางณัฏฐรี   รัตนคันทรง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาคนเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา                                                      และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน                                                                            เพื่อไปขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา

          2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ                                                                          เกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้

         3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 96 ของผู้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนา

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เข้าค่ายปฏิบัติธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

บุคลากรผู้นับถือศาสนาพุทธ

8-10 ก.ค.60

16,250

นางวีณา

2. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

บุคลากรทุกคน

8 พ.ค.60 -

23 ก.พ.61

140,000

นางณัฏฐรี

 

3. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ครูทุกคน

19-20 ต.ค.60

3,750

นางดวงอมร

 

ระยะเวลาดำเนินการ     8 พฤษภาคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณ                  160,000   บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.    ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

2.   ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการพัฒนา

3.   ร้อยละของคณะครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ

 

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ

 

การประเมินผล
           แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้                                                      ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 

( นางณัฏฐรี  รัตนคันทรง )

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

( นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                              (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                           ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ