foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  เข้าค่ายปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางวีณา  ฉายรุ้ง  

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพการวางแผน                                                                                           และการจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่นับถือพระพุทธได้เข้าปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 91 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้าปฏิบัติธรรมของโรงเรียนแจ้งวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดรายละเอียด บทบาทและหน้าที่

3. ติดต่อพิธีกร และค่าตอบแทน

4. จัดเตรียมสถานที่

29 มิ.ย. 60

3 ก.ค. 60

 

4 ก.ค. 60

7 ก.ค. 60

 

นางวีณา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

8-10 ก.ค. 60

 

นางวีณา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

11 ก.ค. 60

นางวีณา

4. ขั้นสรุป          (action)

รายงานสรุปผลการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

21 ก.ค. 60

นางวีณา ฉายรุ้ง

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   16,250   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าถวายพระวิทยากร(พระครู) 3 รูป

3

3,000

 

9,000

2.

ค่าตอบแทนถวายพระวิทยากร 7 รูป

7

1,000

 

7,000

3.

ดอกไม้/ธูปเทียน

     

250

4.

พานพุ่มดอกไม้

     

-

5.

ค่าเกียรติบัตร

     

-

รวม (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

16,250

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าปฏิบัติธรรม มีความผูกพันมีความรัก ความสามัคคี                                                 ในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้หลักธรรมพระพุทธศาสนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           

 

 

   

       (นางวีณา ฉายรุ้ง)              (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)           (นายสมบูรณ์ ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม                   หัวหน้าโครงการ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล