foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางณัฏฐรี  รัตนคันทรง  

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อเสริมสร้าง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง โดยการอบรมสัมมนา                                  ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 99 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่ได้รับการพัฒนา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

3. จัดทำคำสั่งส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

5. แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้รับทราบ ตามคำสั่งของโรงเรียน

4. บันทึกข้อความเบิกงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม

11 พ.ค. 60

11 พ.ค. 60

 

8 พ.ค. 60-

23 ก.พ. 61

 

8 พ.ค. 60-

23 ก.พ. 61

 

8 พ.ค. 60-

23 ก.พ. 61

นางณัฏฐรี

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯ

8 พ.ค. 60-

23 ก.พ. 61

นางณัฏฐรี

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินกิจกรรม

2. ประเมินความพึงพอใจ

20 ก.พ. 60

นางณัฏฐรี

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

23 ก.พ. 61

นางณัฏฐรี

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   140,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนวิทยากร

     

40,000

2.

ค่ายานพาหนะ

     

40,000

3.

ค่าที่พัก

     

20,000

4.

ค่าเอกสารประกอบการอบรม

     

30,000

5.

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

     

10,000

รวม (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

140,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

    (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)        (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)          (นายสมบูรณ์ ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล