foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                       บริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ                   เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่                 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2        การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                       2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอำพร  หลีหมัด

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

หลักการและเหตุผล

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนการปฏิบัติงาน                                         และนโยบายของโรงเรียน การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน                                             ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ก่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเกิดความสัมพันธภาพ                                   ที่ดีต่อองค์กร เช่น การมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ การช่วยเหลือครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต การตรวจสุขภาพ การให้ค่าตอบแทนแก่ครู                              บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

          โรงเรียนแจ้งวิทยาได้เห็นความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ                                       แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์

           เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

           ร้อยละ 96 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญและกำลังใจมีขวัญกำลังใจ                                                      ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

บุคลากรทุกคน

5 มิ.ย. 60 –

30 มี.ค. 61

80,000

นางวันดี

2. ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

บุคลากรทุกคน

5 มี.ค. 61-

26 มี.ค. 61

100,750

นางเสาวภา

 

3. บุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

บุคลากรทุกคน

15 พ.ค. 60 –

23 ก.พ. 61

7,000

นางอัญชนา

ระยะเวลาดำเนินการ      4 เมษายน 2560 - 26 มีนาคม 2561
งบประมาณ                   187,750   บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. บุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยาทุกคน

          2. บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

2.         ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

3.         ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การสำรวจ

 

 

การสำรวจ

 

การสำรวจ

 

แบบสำรวจ

 

แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

 

 

 

การประเมินผล
          แบบประเมินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความสุข ความรัก ความผูกพัน ในการทำงานร่วมกันในองค์กร                                 และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

 

 

( นางอำพร  หลีหมัด )

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

( นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                                          (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                       ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ