foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางวันดี   บัวกิ่ง 

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ร้อยละ 94 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดรายละเอียด

5  มิ.ย. 60

20 มิ.ย. 60

นางวันดี

นางวันดี

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.รับเรื่องราวเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด/งานศพ

2.ซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป/ผ้าตัดชุดแบบฟอร์มของโรงเรียน

3.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

4.บันทึกข้อความเบิกจ่ายเงิน

ตลอดปีการศึกษา

 

 

29 ธ.ค. 60

นางวันดี

 

 

นางวันดี

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลกิจกรรม

2. ประเมินความพึงพอใจ

20 ธ.ค. 60

15 ก.พ. 61

นางวันดี

 

4. ขั้นสรุป          (action)

1. สรุปและรายงานผลกิจกรรม

23 ก.พ. 61

นางวันดี

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    80,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด

30 กระเช้า

500

15,000

2.

เงินทำบุญงานศพ/ค่าพวงหรีด

30 พวง

500

15,000

3.

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินถวายพระวันปีใหม่

-

30,000

30,000

4.

ค่าของขวัญพิเศษสำหรับผู้โชคดีวันขึ้นปีใหม่

-

10,000

10,000

5.

ค่าจัดซื้อองขวัญปีใหม่สำหรับมอบผู้บริหารโรงเรียน/ หน่วยงาน

-

 

10,000

รวม (แปดหมื่นบาทถ้วน)

80,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบประเมินความพึงพอใจ

          2. สรุปรายงานผลกิจกรรม เป็นรูปเล่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในโรงเรียน

         2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

        (นางวันดี  บัวกิ่ง)              (นางอำพร  หลีหมัด)               (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล