foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาละเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน         

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ              นางเสาวภา  รุ่งเรือง  

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี                                            เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

           บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีคิดเป็นร้อยละ 98 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ติดต่อคลีนิคเพื่อขอรายละเอียด

4.เสนอรายละเอียดการตรวจสุขภาพต่อผู้บริหาร

5 มี.ค. 61

7 มี.ค. 61

8 มี.ค. 61

12 มี.ค. 61

นางเสาวภา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.แจ้งการตรวจสุขภาพ

2.ตรวจสุขภาพประจำปี

3.บันทึกข้อความเบิกงบประมาณ

14 มี.ค. 61

19-20 มี.ค. 61

23 มี.ค. 61

นางเสาวภา

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

1. ประเมินผลกิจกรรม

2. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

22 มี.ค. 61

นางเสาวภา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

26 มี.ค. 61

นางเสาวภา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    100,750 บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

155

650

 

100,750

รวม  (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยหาสิบบาทถ้วน)

100,750

           

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยามีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง                                                      ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

  

    (นางเสาวภา  รุ่งเรือง)           (นางอำพร  หลีหมัด)              (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม               หัวหน้าโครงการ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล