foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   บุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา           

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ              นางอัญชนา  วัฒนธรรม 

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน                                                          และปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่นักเรียน
  2. เพื่อเสริมสร้างขวัญละกำลังใจต่อ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน                                                                มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
  3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ผู้บริหาร ครุ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่สร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนร้อยละ 95 ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการเพื่อกำหนดรายละเอียด

15 พ.ค. 60

22 พ.ค. 60

นางอัญชนา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

2.ยกย่องเชิดชูบุคลากรตามรูปแบบที่กำหนด

22 พ.ค. 60

นางอัญชนา

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

          

1. ประเมินผลกิจกรรม

2. ประเมินความพึงพอใจ

 

2 ก.พ. 61

นางอัญชนา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปผลการจัดกิจกรรม

22 ก.พ. 61

นางอัญชนา

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    7,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

บุคลากรดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/สมาคมการศึกษาเอกชน

2

1,000

 

2,000

2.

บุคลากรดีในดวงใจแจ้งวิทยา

5

1,000

 

5,000

รวม (เจ็ดพันบาทถ้วน)

7,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

         แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้น

 

 

 

  

       (นางอัญชนา  วัฒนธรรม)          (นางอำพร  หลีหมัด)              (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล