foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

สรุปโครงการ / กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2561

บริหารงานฝ่ายบุคคล                                  

ลำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวพีรดา อินทสุวรรณ์

1.1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธนวัฒน์ สังราชกิจ

1.2 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวพีรดา อินทสุวรรณ์

รวม

2.

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางณัฏฐรี รัตนคันทรง

2.1 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางวีณา ฉายรุ้ง

2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

นางดวงอมร  โปตะวัฒน์

2.3 กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแจ้งวิทยา

นางณัฏฐรี รัตนคันทรง

รวม

3.

โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางอำพร หลีหมัด

3.1  กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางวันดี บัวกิ่ง

3.2  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

นางเสาวภา  รุ่งเรือง

3.3  กิจกรรมบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

นางอัญชนา  วัฒนธรรม

รวม

 

จำนวนโครงการ  3  โครงการ      จำนวนกิจกรรม  8  กิจกรรม