foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                       บริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ                  ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2       การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                      2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางณัฏฐรี   รัตนคันทรง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาคนเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา                                                       และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อไปขับเคลื่อน                                                  ในการจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้เข้าปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา

          2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้                                                                     เกี่ยวกับการจัดการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้

          3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 96 ของผู้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. เข้าค่ายปฏิบัติธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

บุคลากรผู้นับถือศาสนาพุทธ

27-29 ก.ค.61

16,250

นางวีณา

2. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

บุคลากรทุกคน

7 พ.ค.61 -

22 ก.พ.62

140,000

นางณัฏฐรี

 

3. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ครูทุกคน

9-11 ต.ค.61

3,750

นางดวงอมร

 

ระยะเวลาดำเนินการ    8 พฤษภาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ                 160,000   บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.    ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

2.   ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการพัฒนา

3.   ร้อยละของคณะครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อมูลตามคำสั่งของโรงเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจ

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ

 

แบบประเมินความ

พึงพอใจ

แบบประเมินความ

พึงพอใจ

 

การประเมินผล
           แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการอบรมสัมมนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง

          3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

( นางณัฏฐรี  รัตนคันทรง )

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

( นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

        (นายธริศร    เทียบปาน)                                       (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

   ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                          ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

          ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

  (พระพิศาลสิกขกิจ)

  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

 ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                          ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัว ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

               เพศ          Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก       4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

ความพร้อมและตั้งใจในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

2

มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

3

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

4

ได้นำหลักธรรมจากการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

5

สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

6

ระยะเวลาในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

7

ขั้นตอนในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

8

การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

 

 

9

พระวิทยากรให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

10

โรงเรียนควรจัดให้บุคลากรเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการจัด กิจกรรม

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  แผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                           ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัว ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

               เพศ          Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก       4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

2

มีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

3

ลำดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

4

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

5

สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

6

ความประทับใจในกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

7

ความร่วมมือในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการอบรม พัฒนาครู

คำแนะนำ  โปรดทำเครื่องหมาย   ✓   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง (3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

1

ด้านความพร้อมในการจัดการอบรม

 

 

 

 

 

 

1.1  สถานที่ที่ใช้ในการอบรม  มีบรรยากาศดี  เหมาะสมต่อการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

1.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

1.3  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

1.4  การอำนวยความสะดวกของคณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

1.5  มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

1.6  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

1.7  อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  เพียงพอ

 

 

 

 

 

2

ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

2.1  หลักสูตรมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

2.2  เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

3

ด้านความเหมาะสมของวิทยากร

 

 

 

 

 

 

3.1  วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

3.2  วิทยากรมีความรู้  ความสามารถและมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องที่อบรม

 

 

 

 

 

 

3.3  วิทยากรมีเทคนิค  วิธีในการให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

3.4  วิทยากรมีสื่อ  อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

3.5  วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

 

 

 

 

 

4

ด้านการนำความรู้ไปใช้และเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

4.1  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

 

4.2  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำ  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้

 

 

 

 

 

 

4.3  สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

คิดเป็นร้อยละ   ............................................................

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ

ชื่องาน / โครงการ ...................................................กลุ่มงาน..............................

คำชี้แจง      โปรดใส่เครื่องหมาย   ✓   ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   
                   ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %   

                   ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  %

                   ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89%      

                   ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

 

 

 

 

   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ

 

 

 

 

   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง

 

 

 

 

   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ

 

 

 

 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ

 

 

 

 

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ

 

 

 

 

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

 

 

 

 

   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ

 

 

 

 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

    3.1  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

    3.2  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

รวม