foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  เข้าค่ายปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางวีณา  ฉายรุ้ง  

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพการวางแผน

                                      และการจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่นับถือพระพุทธได้เข้าปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 92 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้าปฏิบัติธรรมของโรงเรียนแจ้งวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดรายละเอียด บทบาทและหน้าที่

3. ติดต่อพิธีกร และค่าตอบแทน

4. จัดเตรียมสถานที่

23 ก.ค.61

24 ก.ค.61

 

25 ก.ค.61

26 ก.ค.61

 

นางวีณา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

27-29 ก.ค.61

 

นางวีณา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

1. ประเมินผลกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

31 ก.ค.61

นางวีณา

4. ขั้นสรุป          (action)

รายงานสรุปผลการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

6 ส.ค.61

นางวีณา

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   16,250   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าถวายพระวิทยากร(พระครู) 3 รูป

3

3,000

 

9,000

2.

ค่าตอบแทนถวายพระวิทยากร 7 รูป

7

1,000

 

7,000

3.

ดอกไม้/ธูปเทียน

     

250

4.

พานพุ่มดอกไม้

     

-

5.

ค่าเกียรติบัตร

     

-

รวม(หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

16,250

             

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าปฏิบัติธรรม มีความผูกพันมีความรัก ความสามัคคี ในการอยู่ร่วมกัน                      ภายใต้หลักธรรมพระพุทธศาสนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         

 

 

 

  

       (นางวีณา ฉายรุ้ง)              (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)           (นายสมบูรณ์ ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม                   หัวหน้าโครงการ     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                          ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัว ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

                เพศ          Ο   ชาย   Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4   =  ดี      3  =   พอใช้      2  =ฃ  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

ความพร้อมและตั้งใจในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

2

มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

3

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

4

ได้นำหลักธรรมจากการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

5

สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

6

ระยะเวลาในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

7

ขั้นตอนในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

8

การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

 

 

9

พระวิทยากรให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

10

โรงเรียนควรจัดให้บุคลากรเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

รวม