foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  อบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางดวงอมร  โปตะวัฒน์

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่2   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 95 ของครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

3. วางแผนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม

4. ติดต่อประสานงานการเตรียมการจัดการอบรม

4 ก.ย.61

10 ก.ย.61

 

11-20 ก.ย.61

 

17-21 ก.ย.61

 

 

 

นางดวงอมร

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

อบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี

9-11 ต.ค.61

 

นางดวงอมร

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลการอบรม

11 ต.ค.61

 

นางดวงอมร

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลการอบรม

30 ต.ค.61

 

นางดวงอมร

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   3,750   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเอกสารประกอบการอบรม

125

30

 

3,750

รวม  (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

3,750

           

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

 

 

  (นางดวงอมร โปตะวัฒน์)         (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)             (นายสมบูรณ์ ศรีระสันต์)              

     เลขานุการกิจกรรม                 หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการอบรม พัฒนาครู

คำแนะนำ  โปรดทำเครื่องหมาย   ✓   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

1

ด้านความพร้อมในการจัดการอบรม

 

 

 

 

 

 

1.1  สถานที่ที่ใช้ในการอบรม  มีบรรยากาศดี  เหมาะสมต่อการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

1.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

1.3  เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

1.4  การอำนวยความสะดวกของคณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

1.5  มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

1.6  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

1.7  อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  เพียงพอ

 

 

 

 

 

2

ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

2.1  หลักสูตรมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

2.2  เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

3

ด้านความเหมาะสมของวิทยากร

 

 

 

 

 

 

3.1  วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

3.2  วิทยากรมีความรู้  ความสามารถและมีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องที่อบรม

 

 

 

 

 

 

3.3  วิทยากรมีเทคนิค  วิธีในการให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

3.4  วิทยากรมีสื่อ  อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

3.5  วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

 

 

 

 

 

4

ด้านการนำความรู้ไปใช้และเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

4.1  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

 

4.2  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำ  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้

 

 

 

 

 

 

4.3  สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

คิดเป็นร้อยละ   ....................................................