foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางณัฏฐรี  รัตนคันทรง  

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน                                                  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ                                                           ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ ในระดับดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

3. จัดทำคำสั่งส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

 

5. แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานได้รับทราบ ตามคำสั่งของโรงเรียน

4. บันทึกข้อความเบิกงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม

11 พ.ค.61

11 พ.ค.61

 

14 พ.ค.61-

23 ก.พ.62

14 พ.ค.61-

23 ก.พ.62

14 พ.ค.61-

23 ก.พ.62

 

14 พ.ค.61-

23 ก.พ.62

นางณัฏฐรี

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯ

14 พ.ค.61-

23 ก.พ.62

นางณัฏฐรี

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

1.ประเมินกิจกรรม

2.ประเมินความพึงพอใจ

5 มี.ค.62

นางณัฏฐรี

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม

8 มี.ค.62

นางณัฏฐรี

 

 

งบประมาณที่ได้รับ            จำนวน   140,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ริหาร ครู รวม 25 คน (10วัน)

-

-

 

40,000

2.

ค่าที่พัก ผู้บริหาร ครู รวม 25 คน (8คืน)

-

-

 

50,000

3.

ค่ายานพาหนะ ผู้บริหาร ครู รวม 25 คน

-

-

 

50,000

รวม (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

140,000

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้

วิธีการติดตามและประเมินผล

  • ข้อมูลตามคำสั่งของโรงเรียน
  • แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

   

    (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)        (นางณัฏฐรี รัตนคันทรง)          (นายสมบูรณ์ ศรีระสันต์)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการจัด กิจกรรม

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  แผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                          ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว

                เพศ          Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

2

มีความเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

3

ลำดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

4

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

5

สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

6

ความประทับใจในกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

7

ความร่วมมือในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

รวม