foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                     บริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ                เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                    2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอำพร  หลีหมัด

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

หลักการและเหตุผล

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนการปฏิบัติงาน                                        และนโยบายของโรงเรียน การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน                                                     ทำให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ                                                             มีความรักความสามัคคี และเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อองค์กร เช่น การมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ การช่วยเหลือครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต                                 การตรวจสุขภาพ การให้ค่าตอบแทนแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

          โรงเรียนแจ้งวิทยา ได้เห็นความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ                                      แก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์

           เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

            - ร้อยละ 97 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับการสร้างขวัญและกำลังใจ

            - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

บุคลากรทุกคน

14 พ.ค.61 –

8 มี.ค.62

80,000

นางวันดี

2. ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

บุคลากรทุกคน

4 มี.ค.61-

28 มี.ค.62

100,750

นางเสาวภา

 

3. บุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

บุคลากรทุกคน

15 พ.ค.61 –

8 มี.ค.62

3,000

นางอัญชนา

ระยะเวลาดำเนินการ    14 พฤษภาคม 2561 – 28 มีนาคม 2562
งบประมาณ                  183,750   บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
          1. บุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยาทุกคน

          2. บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

2.      ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

3.         ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

การสำรวจ

 

 

การสำรวจ

 

การสำรวจ

 

แบบสำรวจ

 

แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

 

การประเมินผล
          แบบประเมินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

( นางอำพร  หลีหมัด )

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

.

( นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร    เทียบปาน)                           (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                        ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร  ครูบุคลากรทางการศึกษา                                    และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบ                                  แบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

                เพศ      Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง     1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

2

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เห็นถึงความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

3

 ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

4

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

5

ความพึงพอใจในกิจกรรมนี้

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการจัด กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                            ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

               เพศ      Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง     1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

2

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

3

ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

4

ขั้นตอนการรับบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 เจ้าหน้าที่ของคลินิกให้คำแนะนำและตอบปัญหาด้วยความเต็มใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 เจ้าหน้าที่ของคลินิกให้บริการด้วยความสุภาพและมีอัธยาศัยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 คลินิกมีขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วและชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 คลินิกมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย

 

 

 

 

 

 

 

5

ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

6

ภาพรวมในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          ......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา ครูบุคลากรทางการศึกษา                                                       และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบ                                 แบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

                   เพศ      Ο   ชาย      Ο   หญิง   

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง     1  =  ควรปรับปรุง

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1.ท่านมีความพอใจในการคัดเลือกครูดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

2.ความเหมาะสมของจำนวนครูที่คัดเลือกเป็นครูดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

3.บุคลากรครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

4.บุคลากรครูดีเด่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ยอมรับของบุคลกรในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

5.โรงเรียนควรจัดให้มีการคัดเลือกครูดีเด่นประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

          1. ควรส่งเสริมคุณครูที่ตั้งใจทำงานจริงๆ

          2. เลือกตามลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นเกียรติกับบุคคลที่ทำงานหลายปีแต่ยังไม่ได้รับและมีผลงาน

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ

ชื่องาน / โครงการ ...................................................กลุ่มงาน..............................

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย   ✓  ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน   
                     ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า    50 %   

                     ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ            50 -74  %

                     ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ              75 -89%      

                     ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า    90 % 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

1

2

3

4

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้

 

 

 

 

   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ

 

 

 

 

   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง

 

 

 

 

   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ

 

 

 

 

   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ

 

 

 

 

   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ

 

 

 

 

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ

 

 

 

 

   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ

 

 

 

 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

    3.1  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

    3.2  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

รวม