foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน             

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางวันดี   บัวกิ่ง 

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดรายละเอียด

14 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

นางวันดี

นางวันดี

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.รับเรื่องราวเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด/งานศพ

2.จัดซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามโอกาสที่เหมาะสม/จัดซื้อผ้าตัดชุดแบบฟอร์มของโรงเรียน

3.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

4.บันทึกข้อความเบิกจ่ายเงินตามงบกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

 

 

 

29 ธ.ค. 61

นางวันดี

 

 

 

นางวันดี

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

5 มี.ค. 62

 

นางวันดี

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรมโดยการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

8 มี.ค. 62

นางวันดี

 

งบประมาณที่ได้รับ            จำนวน    80,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด

30 กระเช้า

500

15,000

2.

เงินทำบุญงานศพ/ค่าพวงหรีด

30 พวง

500

15,000

3.

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เงินถวายพระวันปีใหม่

-

30,000

30,000

4.

ค่าของขวัญพิเศษสำหรับผู้โชคดีวันขึ้นปีใหม่

-

10,000

10,000

5.

ค่าจัดซื้อองขวัญปีใหม่สำหรับมอบผู้บริหารโรงเรียน/ หน่วยงาน

-

 

10,000

รวม (แปดหมื่นบาทถ้วน)

80,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความรัก ความผูกพัน มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

   

        (นางวันดี  บัวกิ่ง)                (นางอำพร  หลีหมัด)               (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

       เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร  ครูบุคลากรทางการศึกษา                                      และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบ                                  แบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

                 เพศ      Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้     2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

2

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เห็นถึงความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

3

 ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

4

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

5

ความพึงพอใจในกิจกรรมนี้

 

 

 

 

 

 

 

รวม