foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาละเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน         

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางเสาวภา  รุ่งเรือง  

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี                                             เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีคิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ติดต่อคลินิกเพื่อขอรายละเอียด

4.เสนอรายละเอียดการตรวจสุขภาพต่อผู้บริหาร

4 มี.ค. 62

6 มี.ค. 62

7 มี.ค. 62

12 มี.ค. 62

นางเสาวภา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

1.แจ้งการตรวจสุขภาพ

2.ตรวจสุขภาพประจำปี

3.บันทึกข้อความเบิกงบประมาณ

14 มี.ค. 62

18-19 มี.ค.62

22 มี.ค. 62

นางเสาวภา

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

1. ประเมินผลกิจกรรม

2. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

25 มี.ค. 62

นางเสาวภา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

28 มี.ค. 62

นางเสาวภา

 

งบประมาณที่ได้รับ          จำนวน    100,750   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

155

650

 

100,750

รวม  (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยหาสิบบาทถ้วน)

100,750

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          บุคลากรของโรงเรียนแจ้งวิทยามีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง                                                       ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

    (นางเสาวภา  รุ่งเรือง)              (นางอำพร  หลีหมัด)             (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม                 หัวหน้าโครงการ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการจัด กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง                                             ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลส่วนตัว  

               เพศ      Ο   ชาย      Ο   หญิง

ส่วนที่ 2:  รายการประเมิน    กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  ตามระดับความพึงพอใจดังนี้ 

                                           5  =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1

ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

2

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

3

ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

4

ขั้นตอนการรับบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 เจ้าหน้าที่ของคลินิกให้คำแนะนำและตอบปัญหาด้วยความเต็มใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 เจ้าหน้าที่ของคลินิกให้บริการด้วยความสุภาพและมีอัธยาศัยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 คลินิกมีขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วและชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 คลินิกมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย

 

 

 

 

 

 

 

5

ผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

6

ภาพรวมในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

          ..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................