foto1
Framer's text caption 1
foto1
Framer's text caption 2
foto1
Framer's text caption 3
foto1
Framer's text caption 4
foto1
Framer's text caption 5
Tel. +43 666-777-666
office@farmers.ccm

ภาระงานฝ่ายบุคคล

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  บุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา           

แผนงานฝ่าย            บริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ             นางอัญชนา  วัฒนธรรม 

มาตรฐานที่           กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นการสร้างขวัญละกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่น                                                ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

           ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนร้อยละ 96 ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินการเพื่อกำหนดรายละเอียด

 

15 พ.ค. 61-

 

นางอัญชนา

 

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1.ยกย่องเชิดชูบุคลากรตามรูปแบบที่กำหนด

7 พ.ค. 61-

28 ก.พ. 62

นางอัญชนา

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

 

1. ประเมินผลกิจกรรม

2. ประเมินความพึงพอใจ

 

5 มี.ค. 62

นางอัญชนา

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปผลการจัดกิจกรรม

8 มี.ค. 62

นางอัญชนา

 

งบประมาณที่ได้รับ        จำนวน    3,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

มอบรางวัลให้ครูดีศรีแจ้งวิทยา ช่วงชั้นละ 1 รางวัล

6

 500

 

3,000

รวม (สามพันบาทถ้วน)

3,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจเต็มศักยภาพ

 

 

   

   (นางอัญชนา  วัฒนธรรม)          (นางอำพร  หลีหมัด)              (นายสมบูรณ์  ศรีระสันต์)              

      เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา ครูบุคลากรทางการศึกษา                                                      และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน กรุณาทำความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบ                                  แบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

                  เพศ      Ο    ชาย      Ο   หญิง   

ส่วนที่ 2 : รายการประเมิน กรุณากาเครื่องหมาย   ✓   หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ตามระดับความพึงพอใจดังนี้  

                                        5   =  ดีมาก      4  =  ดี      3  =  พอใช้      2  =  ปรับปรุง      1  =  ควรปรับปรุง  

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

%

5

4

3

2

1

1.ท่านมีความพอใจในการคัดเลือกครูดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

2.ความเหมาะสมของจำนวนครูที่คัดเลือกเป็นครูดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

3.บุคลากรครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

4.บุคลากรครูดีเด่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ยอมรับของบุคลกรในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

5.โรงเรียนควรจัดให้มีการคัดเลือกครูดีเด่นประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมบุคลากรดีศรีแจ้งวิทยา

  1. ควรส่งเสริมคุณครูที่ตั้งใจทำงานจริงๆ
  2. เลือกตามลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นเกียรติกับบุคคลที่ทำงานหลายปีแต่ยังไม่ได้รับและมีผลงาน